Ευρετήριο Παλαιών Καταλόγων Ελληνικών Χειρογράφων (RIMG)

Répertoire des catalogues anciens, Inventaires et listes diverses de Manuscrits Grecs aux périodes byzantine et moderne (XIe-XIXe s.)


Ευρετήριο παλαιών καταλόγων, καταγραφών και λοιπών καταχωρήσεων ελληνικών χειρογράφων στη βυζαντινή και νεώτερη περίοδο (από τον 11ο μέχρι τον19ο αι.)

 

Γρήγοροι σύνδεσμοι :

Λήμματα RIMG    ☛ Πληροφορίες κτητόρων  ☛ Français

Συντάκτες : Anna LAMPADARIDI (AL), Pierre AUGUSTIN (PA), Matthieu CASSIN (MCa), Marie CRONIER (MCr), André BINGGELI (AB).

Το ευρετήριο παλαιών καταλόγων ελληνικών χειρογράφων (RIMG) δημιουργήθηκε το 2014 στο πλαίσιο του προγράμματος Biblissima, με σκοπό να καλύψει ένα κενό στην έρευνα όσον αφορά τον ανατολικό χώρο και να προσφέρει στους ερευνητές ένα εργαλείο αντίστοιχο με αυτά που ήδη υφίστανται για το δυτικό χώρο, όπως η βάση δεδομένων Bibliothèques médiévales de France (BMF).

Στόχος του δεν είναι απλώς η καταχώρηση των διαφόρων πηγών αλλά και μια πρώτη απόπειρα επεξεργασίας αυτών των δεδομένων υπό μορφή περιγραφικών δελτίων. Τα λήμματα αποσκοπούν στην ανάδειξη της ιδιαιτερότητας κάθε πηγής και της συμβολής της.

Κάθε πηγή τοποθετείται στα συμφραζόμενά της και μελετάται σε συνάρτηση με το σύνολο του θεματικού κύκλου στον οποίο ανήκει. Μέσα σε κάθε ενότητα που αναφέρεται σε έναν κτήτορα, οι πηγές κατατάσσονται κατά χρονολογική σειρά.

H oμάδα προβαίνει σε συστηματική αποδελτίωση των καταλόγων ελληνικών χειρογράφων με σκοπό να εντοπισθούν οι λίστες βιβλίων. Προτεραιότητα δίδεται στους καταλόγους των χειρογράφων που σώζονται στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, ενώ παράλληλα ενσωματώνονται και οι κατάλογοι άλλων περιοχών οι οποίοι επισημάνθηκαν από τον J. Bompaire το 1979 και από τα μέλη της ομάδας μας. Τα λήμματα αναρτώνται σταδιακά.

Η ηλεκτρονική έκδοση του Répertoire RIMG περιλαμβάνει τρεις μεγάλες κατηγορίες :

Σελίδες που παρουσιάζουν το έργο : πηγαίνοντας στο Informations générales.

Ιστορικές πληροφορίες για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είχαν στην κατοχή τους βιβλία : πηγαίνοντας στο Informations possesseurs (τα λήμματα είναι αναρτημένα κατά τη σειρά με την οποία συντάχθηκαν) ή ανάτρεχοντας απ'ευθείας στο index des noms propres, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα Libraria για ένα συγκεκριμένο κτήτορα (όχι μόνο για τις ελληνικές πηγές) .

Λήμματα που παρουσιάζουν κάθεμια από τις λίστες, από τον 11ο μέχρι τον 19ο αιώνα : πηγαίνοντας στο Notices RIMG (μία σελίδα για κάθε πηγή, τα λήμματα είναι αναρτημένα αλφαβητικά) ή ανατρέχοντας απ'ευθείας στο index des noms propres. Η πρόσβαση στα λήμματα είναι επίσης δυνατή μέσω του index des manuscrits.

Στα λήμματα RIMG αναφέρεται ο σύνδεσμος που οδηγεί στον βασικό κάτοχο της συλλογής και στην έκδοση της πηγής, όταν αυτό είναι δυνατόν.

 

 


Comment citer cette page : , « Ευρετήριο Παλαιών Καταλόγων Ελληνικών Χειρογράφων (RIMG) », dans , RIMG: informations générales, Paris, IRHT, 2015 (Ædilis, Sites de programmes scientifiques, 4) [En ligne] http://www.libraria.fr/fr/rimg/gr/rimg/repertoire-rimg-accueil
Mis en ligne le 23/02/2015
Modifié le 21/03/2015